Opština 
Kozarska Dubica

NAČELNIK OPŠTINE KOZARSKA DUBICA

MILE ZLOJUTRO, NAČELNIK OPŠTINE KOZARSKA DUBICA

Mile Zlojutro je rođen 29. oktobra 1961. godine u Bosanskoj Dubici. Osnovnu školu završio je u Demirovcu, a gimnaziju u Bosanskoj Dubici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 1987. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomista.

Obavljao je dužnosti direktora Opštinske uprave prihoda i načelnika Područne jedinice Republičke uprave prihoda Kozarska Dubica u periodu od 1991. do 1999. godine. U više navrata je biran za odbornika u Skupštinu opštine Kozarska Dubica. Bio je član Izvršnog odbora opštine Kozarska Dubica u periodu od 1991. do 1998. godine i potpredsjednik Izvršnog odbora opštine Kozarska Dubica u periodu od 1996. do 1997. godine.

Za načelnika opštine Kozarska Dubica izabran je 2000. godine te istu dužnost obavljao do isteka mandata 2004. godine.

 

Telefon: +387 (0) 52 416 010
Fax: +387 52 416 026

E-mail: nacelnik@kozarskadubica.org

 

Zakonom o lokalnoj samoupravi definisan je način funkcionisanja lokalne vlasti. Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti i rukovodi opštinskom upravom. Načelnik opštine:

-        predlaže Statut opštine,

-        predlaže odluke Skupštini opštine,

-        Obavještava Skupštinu o svim pitanjima koja se tiču opštine, njenih prava i obaveza,

-        provodi politiku i izvršava odluke i druga akta Skupštine,

-        izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno opštini,

-        osniva opštinsku upravu i uređuje njenu organizaciju i poslovanje,

-        imenuje i razrješava rukovodeće radnike i druge radnike sa posebnim ovlašćenjima, prima u radni odnos i odlučuje o prestanku radnog odnosa i o drugim pravima iz radnog odnosa radnika opštinske uprave, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,

-        uspostavlja saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama,

-        daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,

-        obavještava Skupštinu o svom radu i radu opštinske uprave,

-        pokreće inicijativu da se do odluke Ustavnog suda obustavi izvršenje propisa Skupštine opštine, opšteg ili pojedinačnog akta, ako smatra da su protivustavni ili protivzakoniti,

-        obavještava ministra uprave i lokalne samouprave o izvršavanju opštinske politike za prethodnu godinu, o odlukama Skupštine, o obustavljanju  do izvršenja odluka Skupštine opštine, o donesenim odlukama iz nadležnosti Skupštine opštine, o izvršavanju zakona, drugih propisa i međunarodnih ugovora,

-        podnosi nacrt budžeta opštine na prethodnu saglasnost ministru uprave i lokalne samouprave, ukoliko opština traži dopunska sredstva iz budžeta Republike,

-        zaključuje ugovore u ime opštine,

-        rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske uprave ukoliko za riješavanje nisu nadležni republički organi,

-        obezbjeđuje primjenu nacrta i prijedloga akata iz nadležnosti Skupštine opštine,

-        vrši druge poslove utvrđene zakonom.

 

ŠEF KABINETA NAČELNIKA OPŠTINE  

Šef Kabineta načelnika: Danijel Puhalić
Telefon: +387 52 416 010
Fax: +387 52 416 026
E-mail: kabinet.nacelnika@kozarskadubica.org

Šef Kabineta načelnika opštine obavlja sledeće poslove:

-   neposredno priprema, organizuje i kontroliše izvršenje poslova iz djelokruga rada Kabineta;
-  
usklađuje rad Kabineta sa drugim nadležnim državnim organima, organizacijama i 
    institucijama u  okviru ovlašćenja;
-  
obavlja poslove protokola za potrebe Opštine;
-  
ostvaruje kontakt s republičkim protokolom,
-   podnosi izvještaj Načelniku o saradnji sa ustanovama, institucijama, nevladinim, 
    međunarodnim i drugim organizacijama i asocijacijama, čija je djelatnost u vezi sa 
    djelokrugom rada Kabineta;
-   obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika.

 

 

ZAMJENIK NAČELNIKA OPŠTINE  

ZAMJENIK NAČELNIKA: Dragan Jaćimović
Telefon: +387 52 416 010
Fax: +387 52 416 026
E-mail: zamjenik.nacelnika@kozarskadubica.org

Načelnik opštine ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, obavlja poslove koje mu povjeri Načelnik opštine i zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u izvršavanju njegovih dužnosti.  

OPŠTINSKA ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

Načelnik opštine ima slobodu da samostalno utvrdi strukturu i unutrašnju organizaciju opštinske administrativne službe u zakonom utvrđenim opštim granicama. Na prijedlog načelnika Skupština opštine bira i imenije načelnike Odjeljenja administrativne službe.  Administrativna služba Opštine Kozarska Dubica ima četiri odjeljenja u okviru kojih se obrazuju odsjeci.