Opština 
Kozarska Dubica

SKUPŠTINA OPŠTINE KOZARSKA DUBICA 

Na lokalnim izborima u BiH održanim 07.10.2012. godine povjerenje građana dobile su sljedeće političke partije:

 

- Savez nezavisnih socijaldemokrata            SNSD                9 mandata

- Srpska demokratska stranka                     SDS                  7 mandata

- Partija demokratskog progresa                 PDP                  5 mandata

- Demokratski narodni savez                       DNS                  3 mandata

- Socijalistička partija                                  SP                    1 mandat

- Stranka demokratske akcije                      SDA                  1 mandat

- Nacionalne manjine                                                           1 mandat

 

Skupština opštine ima ukupno 27 odbornika.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE   

Telefon: 052-416-011, 425-230, e-mail: strucna.sluzba@kozarskadubica.org

Nadležnosti Skupštine opštine:

 

-   donosi Statut Opštine,

-   donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,

-   donosi budžet i završni račun,

-   donosi Odluku o izvršenju budžeta Opštine,

-   donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe,

-   donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,

-   donosi program uređenja građevinskog zemljišta,

-   donosi provedbene planove,

-  donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture,  obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informisanja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,

-  donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je  ovlašćena zakonom,

-     donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,

-    donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine,

-    donosi odluke o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,

-  donosi odluku o proglašavanju praznika Opštine i odluke o datumima i događajima od značaja za Opštinu,

-     donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,

-     donosi odluku o članstvu Opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,

-    donosi plan korištenja javnih površina,

-   donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,

-     donosi odluku o nagradama i priznanjima,

-   bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika načelnika Opštine, sekretara Skupštine opštine, načelnike  odjeljenja i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine opštine,

-  obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela i načelnika Opštine,

-    odlučuje o zaduženju Opštine,

-    usvaja Poslovnik o radu,

-    razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika Opštine i o istom zauzima stav,

-  odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika Opštine,  u skladu sa Izbornim  zakonom  kojim se uređuje izbor načelnika Opštine,

-  osniva preduzeća  i ustanove za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,

-  imenuje i razrješava direktore, članove upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupština opštine,

-    raspisuje javni zajam i samodoprinos,

-    raspisuje referendum,

-    usvaja etički kodeks ponašanja odbornika,

-    vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom

  

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Milovan Barišić  
   
        
Telefon: 052-416-011,
425-230, e-mail: predsjednik.skupstine@kozarskadubica.org

 

Nadležnosti predsjednika Skupštine opštine:

 

         -  predstavlja Skupštinu,

         -  priprema, saziva i vodi sjednicu Skupštine,

         -  priprema, saziva i vodi sjednicu Kolegija Skupštine,

         - predlaže dnevni red sjednica Skupštine i Kolegija Skupštine,

- osigurava poštovanje načela i odredbi Poslovnika, etičkog kodeksa ponašanja odbornika, kao i Poslovnika radnih tijala Skupštine,

- osigurava realizaciju prava i dužnosti klubova odbornika tokom  pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija Skupštine, kao i tokom sjednice,

- vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog     parlamentarizma i odredbama Poslovnika,

- osigurava saradnju Skupštine i opštinskih organa izvršne vlasti, prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,

- radi na ostvarivanju saradnje sa Skupštinama  drugih opština, te drugim organima i organizacijama,

-  potpisuje akta usvojena od Skupštine,

-  vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom.

 

 

            POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

            Marinko Gvozden

 

            Nadležnosti potpredsjednika Skupštine opštine:

 

            Potpredsjednik Skupštine ima pravo i obavezu da pomaže u radu predsjedniku Skupštine  i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga, te obavlja druge poslove utvrđene  Statutom.

 

            Potpredsjednik Skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti  ili spriječenosti.

 

 

            SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

            Stojan Krnjaić 

            Telefon: 052-416-011, e-mail: sekretar.skupstine@kozarskadubica.org

 

            Nadležnosti sekretara Skupštine opštine:

 

-    Sekretar Skupštine opštine  rukovodi Stručnom službom Skupštine opštine i načelnika Opštine.

-  Sekretar u saradnji sa  predsjednikom Skupštine opštine i načelnikom Opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbeđuje uslove za rad Skupštine opštine.

-   Sekretar pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine opštine, i vrši druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom o radu  Skupštine opštine.