SKUPŠTINA OPŠTINE KOZARSKA DUBICA

Skupština opštine Kozarska Dubica je organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine. Skupštinu čine opštinski odbornici koji se biraju na period od 4 (četiri) godine neposrednim tajnim izborima na području cijele opštine u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Skupština opštine Kozarska Dubica ima 27 odbornika.

NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE OPŠTINE
- donosi Statut,
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
- donosi budžet i završni račun budžeta,
- donosi Odluku o izvršenju budžeta Opštine,
- donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
- donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
- donosi provedbene planove,
- donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašċena zakonom,
- donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
- donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine,
- donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
- donosi odluku o proglašenju praznika Opštine,
- donosi odluku o upotrebi simbola Opštine,
- donosi odluku o članstvu Opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
- donosi plan korištenja javnih površina,
- donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
- donosi odluku o nagradama i priznanjima,
- bira i razrješava predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine, zamjenika načelnika Opštine, sekretara Skupštine, načelnike odjeljenja ili službe i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine,
- obrazuje stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,
- osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
- pokreċe inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Opštine i naseljenog mjesta,
- odlučuje o zaduženju Opštine,
- usvaja poslovnik o radu Skupštine opštine (u daljem tekstu: Poslovnik),
- usvaja etički kodeks skupštine,
- razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika Opštine i o istom zauzima svoj stav,
- odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor načelnika Opštine,
- razmatra izvještaj načelnika Opštine o radu u organima preduzeċa koja obavljaju komunalne djelatnosti,
- odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzeċima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Opštine,
- imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je
- osnivač ili suosnivač Opština, u skladu sa zakonom,
- osniva preduzeċa i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
- raspisuje javni zajam i samodoprinos,
- raspisuje referendum,
- daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova i
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE: Milovan Barišiċ

Predsjednik Skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu, saziva sjednice Skupštine, njima predsjedava i potpisuje akte Skupštine

Kontakt telefon: +387(0) 52 416 011, 424 230
E-mail: predsjednik.skupstine@kozarskadubica.org


POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE: Brane Miljatoviċ

Potpredsjednik Skupštine obavlja poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom i zamjenjuju predsjednika Skupštine u slučaju njegove spriječenosti.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

Sekretar Skupštine organizuje i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu i njena radna tijela, rukovodi Stručnom službom Skupštine opštine i načelnika Opštine (u daljem tekstu:Stručna služba ), odgovara Skupštini za svoj rad i za rad Stručne službe, pruža stručnu pomoċ predsjedniku Skupštine, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

Kontakt telefon: +387(0) 52 425 231
E-mail: sekretar.skupstine@kozarskadubica.org


STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

Stručna služba obavlja sve administrativne poslove za načelnika Opštine, za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela

Kontakt telefon: +387(0) 52 416 011
E-mail: strucna.sluzba@kozarskadubica.org

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 6-2
  Da li ste zadovoljni dinamikom modernizacije puteva i ulica na podrucju opštine Kozarska Dubica?

  Da
  Ne
  Anketa 6-1
  Da li placate komunalnu naknadu?

  Da
  Ne